Adatkezelési tájékoztató

Általános információk

A Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület (Cégjegyzékszám: 07-02-0003014, Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 42. IV/1., adószám: 18747791-1-42, a továbbiakban Adatkezelő) online jegyértékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait.

Az adatkezelő neve: Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület

Az adatkezelő címe: 1063 Budapest, Szív utca 42. IV/1.

Az adatkezelő elérhetősége: egyesulet@csikszerda.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 

A felhasználó vásárlás jóváhagyásakor hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 

Harmadik személyek közreműködése

Adatkezelő informatikai rendszerének üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében külső szolgáltatókat (kézbesítő / online fizetési / számlázó partnerek) vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A csikopera.hu (a továbbiakban: Webshop) szolgáltatásait igénybe vevő személy (továbbiakban: Felhasználó) tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő által a Webshop felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai szükség szerint átadásra kerülnek:

A Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) részére

A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok (számlázási név, adószám, számlázási cím)

Az adattovábbítás célja: A Barion Payment Zrt. által a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A Barion Payment Zrt. az Adatkezelő szerződött partnere, a Felhasználó általuk használt banki adatait nem tárolja az Adatkezelő rendszere. Ezen adatok szabályszerű kezeléséről és biztonságáról partnerünk a következő linken megtalálható nyilatkozatnak megfelelően gondoskodik: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

A KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.) részére

A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, számlázási adatok (számlázási név, adószám, számlázási cím)

Az adattovábbítás célja: a végbement tranzakciókról készült elektronikus számlák elkészítése / könyvelése / kézbesítése, ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

A KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az Adatkezelő szerződött partnere, felhasználóink adatainak szabályszerű kezeléséről és biztonságáról a következő linken https://www.szamlazz.hu/szamla/adatvedelem megtalálható adatvédelmi irányelveknek megfelelően gondoskodnak.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő által tárolt személyes adatok a Kórusok Téli Éjszakáját (2020. február 15.) követő 90 napon belül törlésre kerülnek.

Az automatikusan naplózott adatok gyűjtése során keletkezett “.log” fájlok azok keletkezésétől számított öt (5) év elteltével kerülnek törlésre. Amennyiben a szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes számlák és .log fájlok az itt írt határidők követően Is, de legfeljebb a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek.

A “cookie”-k megőrzése és felhasználása tekintetében Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő rendszere használja ezeket a fájlokat, és összekapcsolja Felhasználó beazonosítására szolgáló adataival. Felhasználó kikapcsolhatja ill. törölheti ezeket, de ebben az esetben a webes felület böngészése nehézkesebb lesz.

Az adatkezelés során Felhasználót megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Felhasználót megilleti:

  • a tájékoztatáshoz való jog,
  • az adatok helyesbítéséhez való jog,
  • a tiltakozás joga.

Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről a egyesulet@csikszerda.hu e-mail címen. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Felhasználó az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – Felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával Felhasználó elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.